Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Good Hifi V.O.F.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar.

Privacy
Wij hechten veel waarde aan jouw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij aan de wetgeving die van toepassing is op persoonsgegevens. Je kunt inzage krijgen in jouw opgeslagen persoonsgegevens en je kunt deze door ons laten wijzigen of verwijderen voor zover dat wettelijk is toegestaan.

Welke gegevens verzamelt Good Hifi VOF?
Als je browst op deze website houdt Good Hifi VOF bij op welke manier je op onze website terecht bent gekomen, bijvoorbeeld via Google, een andere zoekmachine, door het intypen van een URL enzovoort. Ook wordt bijgehouden op welke pagina je de website bent ‘binnengekomen’. Hierbij worden uitsluitend deze twee gegevens geregistreerd. Een IP-adres of NAW gegevens worden niet geregistreerd. De gegevens die wij bij browsen verzamelen zijn anoniem en deze gebruiken wij om het aantal bezoekers bij te houden en onze website te optimaliseren voor gebruikers.

Als je bij ons een bestelling plaatst hebben wij van jou persoonlijke gegevens nodig om de bestelling juist te verwerken. Wij zullen deze gegevens proberen te beoordelen op juistheid en bij twijfel (bijvoorbeeld: een verzendadres lijkt onjuist) zullen wij contact opnemen via e-mail.

Welke gegevens verzamelen wij bij een bestelling:
NAW gegevens: Dit zijn gegevens zoals naam, adres en woonplaats, die je invult bij het bestelformulier. Wij gebruiken deze gegevens om de bestelling te verwerken en te zorgen dat de bestelling geleverd wordt. Wij delen deze gegevens met PostNL en eventuele onderaannemers om de bestelling te kunnen laten bezorgen.

Jouw e-mailadres: Jouw e-mailadres gebruiken wij om de bestelling te bevestigen en je te informeren wanneer jouw bestelling verstuurd zal worden. Jouw e-mailadres delen wij niet met derden tenzij jij ons verzoekt het e-mailadres op te nemen in het leveringsadres op de zending. In het laatste geval delen wij jouw e-mailadres met PostNL en eventuele onderaannemers.

Jouw telefoonnummer: Om jouw bestelling te kunnen versturen met een track en trace code vragen wij een (vast) telefoonnummer waarop je tijdens kantooruren te bereiken bent. Dit nummer zetten wij op het track en trace formulier dat wij delen met PostNL zodat PostNL jou kan bereiken indien er problemen zijn met de bezorging.

Waar slaan wij de gegevens van jouw bestelling op?
Indien je een bestelling plaatst slaan wij jouw gegevens op beveiligde servers van Savvii op. Deze bevinden zich in Nederland. Deze gegevens zijn uitsluitend voor bevoegde medewerkers van Good Hifi VOF toegankelijk. Deze gegevens worden na het downloaden door onze medewerkers regelmatig (minimaal eens per maand) van de servers verwijderd waarna wij geen gegevens van jou meer online opgeslagen hebben.
Ten behoeve van onze verkoopadministratie bewaren wij van iedere bestelling een kopie in pdf formaat. Wij hebben de wettelijke plicht deze zeven jaar te bewaren. Na zeven jaar vernietigen wij deze bestanden. In dit bestand staan alle gegevens uit jouw bestelling: jouw NAW gegevens, het e-mailadres, de bestelde goederen, de prijs, de gekozen betaalmethode, de gekozen verzendmethode, en eventueel het gebruikte BTW nummer. Deze bestanden worden locaal, met wachtwoordbeveiliging, gedurende maximaal 7 jaar opgeslagen. Wij slaan geen klantgegevens op in ‘the cloud’.

Slaan wij nog andere gegevens van jou op?
Nee.

Wat doen we niet met je gegevens?
Wij gebruiken je gegevens nooit om aan jou andere prijzen te tonen dan aan andere klanten. Al onze klanten zien dezelfde prijzen voor onze artikelen en producten. Je gegevens verkopen aan anderen, dat doen we ook nooit.
Wij gebruiken je gegevens niet om je te volgen op het internet, waardoor je opeens bijvoorbeeld allemaal luidspreker gerelateerde advertenties gaat zien. Cookies op onze website zijn uitsluitend functioneel en alleen voor de huidige sessie bedoeld. Er worden geen zogenaamde 'tracking cookies' geplaatst waarmee jouw surfgedrag gevolgd kan worden en andere websites kunnen zien dat je bij ons geweest bent.


1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Good Hifi V.O.F. zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar en zullen door ons op verzoek worden toegezonden. Verder zijn de voorwaarden in onze webwinkel in te zien.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Good Hifi V.O.F. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Good Hifi V.O.F. ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Good Hifi V.O.F.. Good Hifi V.O.F. is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Good Hifi V.O.F. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

3. Prijzen/Aanbiedingen
3.1 Alle aanbiedingen van Good Hifi V.O.F. zijn vrijblijvend en Good Hifi V.O.F. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen zijn vermeld in Euro's inclusief BTW en exclusief verzendkosten tenzij anders vermeld.

4. Retourzendingen
4.1 Alle artikelen kan je binnen 28 dagen na ontvangst zondermeer retourneren waarna je je geld terug krijgt. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in ongeschonden staat bij Good Hifi V.O.F. worden afgeleverd en de artikelen zijn te herleiden naar jou(w aankoop). Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien deze aspecten niet in acht worden genomen kunnen wij de artikelen helaas niet terugnemen en de betaling niet ongedaan maken. De kosten voor de retourzending zijn voor de koper, tenzij Good Hifi V.O.F. schriftelijk een andere toezegging doet.
Indien de geretourneerde goederen ons beschadigd- of niet bereiken zullen wij geen terugbetaling verrichten. Een terugbetaling verrichten wij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de goederen. Voor de terugbetaling hanteren wij de originele betalingsmethode, tenzij u gekozen heeft voor de betalingsmethode 'iDEAL'. In het laatste geval zullen wij jou terugbetalen per bankoverschrijving. Alle kosten die banken of andere financiele instellingen in rekening brengen voor de terugbetaling zijn voor jouw rekening.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuis bezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kan je dit binnen 7 dagen melden per e-mail aan Good Hifi V.O.F. onder vermelding van het ordernummer in het onderwerp van je e-mail, en een duidelijke uiteenzetting waarom het artikel niet voldoet. Good Hifi V.O.F. zal het artikel vervangen of je betaling ongedaan maken indien is aangetoond dat je het artikel niet accepteert op gegronde redenen.
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling dan behoudt Good Hifi V.O.F. zich het recht voor het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag te retourneren. Good Hifi V.O.F. neemt in dit geval de retour verzendkosten voor haar rekening.
4.4 Indien je iets terug stuurt, volg dan deze stappen:
  • Stuur een e-mail naar info@goodhifi.com zodat wij je zending verwachten. LET OP: Vermeld in het onderwerp van je e-mail jouw ordernummer of het factuurnummer dat je via e-mail hebt ontvangen. Wij sturen jou een 'retourformulier' toe waarmee wij de retourzending naar jou kunnen herleiden. Je bent niet verplicht dit retourformulier te gebruiken maar wij behandelen geen anonieme retouren.
  • Verpak de artikelen dusdanig dat beschadiging wordt vermeden. Zorg dat het voor ons duidelijk is dat de geretourneerde goederen van jou komen.
  • Adresseer de artikelen aan:

Good Hifi VOF
Keizerfazant 29
1704WL Heerhugowaard
Nederland

Wanneer de geretourneerde goederen ons beschadigd- of niet bereiken zullen wij geen terugbetaling doen.

5. Betalingen
5.1 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen zeven (7) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Good Hifi V.O.F. bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en indien Good Hifi V.O.F. haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Good Hifi V.O.F. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
5.3 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Good Hifi V.O.F. gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
5.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Good Hifi V.O.F.

6. Levering
6.1 De door Good Hifi V.O.F. opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
6.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.
6.3 De levering van de producten geschiedt na ontvangst van de betaling, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
6.4 De levering van de producten geschiedt middels de service van TNT-post. De verpakkings- en verzendkosten, vermeerderd met omzetbelasting, zijn voor kosten van koper. Deze kosten worden in de aanbieding apart vermeld.


7. Eigendomsvoorbehoud
7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Good Hifi V.O.F. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over

8. Reclames en aansprakelijkheid
8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Good Hifi V.O.F. daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Good Hifi V.O.F. de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) dagen na aflevering aan Good Hifi V.O.F. te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor (eerste) verzending en de retourzending voor uw rekening komen. Alleen het aankoopbedrag verminderd met de verzendkosten zal worden terugbetaald.

9. Elektronische communicatie en bewijs
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Good Hifi V.O.F. (dan wel door Klant ingeschakelde derden), is Good Hifi V.O.F. niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Good Hifi V.O.F. .
9.2 De administratie van Good Hifi V.O.F. geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de Klant in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Good Hifi V.O.F. in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Good Hifi V.O.F. gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Good Hifi V.O.F. kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Aansprakelijkheid.
10.1 De aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot een opnieuw leveren van de betreffende goederen dan wel restitutie van de koopsom.
10.2 Voor montage / gebruik van geleverde goederen bij consument/koper heeft verkoper geen wettelijke aansprakelijkheid tenzij de montage door Good Hifi V.O.F. wordt uitgevoerd.
10.3 Good Hifi V.O.F. aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan tijdens montage van de geleverde goederen door consument/koper.
10.4 Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen van verkoper of haar ondergeschikten.


11. Diversen
11.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Good Hifi V.O.F. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Good Hifi V.O.F. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.2 Good Hifi V.O.F. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland

13. Wijziging en vindplaats van de voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Alkmaar. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de onderhavige transactie.

3 januari 2008